Pravidla recenzního řízení

Zaměření a záběr

Mezinárodní vztahy (ISSN 0323-1844) jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v příbuzných oblastech (evropská studia, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní právo, analýza zahraniční politiky, rozvojová studia a další). Z hlediska tematického zaměření je nezbytné, aby se text zabýval určitým mezinárodním jevem (politickým, ekonomickým, bezpečnostním, sociálním, právním, kulturním či jiným). Otázky, které se týkají výlučně problémů omezených hranicemi jednoho státu, v zásadě nespadají do tematického zaměření našeho časopisu a budou přijaty jen výjimečně. Obecně mají přednost témata se vztahem k současnosti.

 

Pravidla rubrik

Stati

Délka stati (článku) by se měla pohybovat v rozsahu 30–45 normostran (1 normostrana = 1800 znaků, započítává se i seznam literatury a poznámky pod čarou). Jde o plnohodnotnou teoreticky informovanou empirickou analýzu nebo o článek představující originální teoreticky argument. Stať se opírá o předchozí výzkum, čemuž odpovídají i nároky a způsob posuzování. Autor stati by měl čtenáři sdělit svá teoretická východiska, definovat použité koncepty a představit způsob (metodu) zpracování empirických dat. Primárním cílem stati není podat či propagovat určitý názor, nýbrž předložit vědecký poznatek. Rukopis stati je podroben anonymnímu recenznímu řízení (viz pravidla recenzního řízení uvedená níže).

nebo o článek představující originální teoreticky argument.

Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Konzultace

Délka konzultace se obvykle pohybuje v rozsahu 30–45 normostran. Konzultace může být dvojího typu: empirická či teoretická. Cílem empirické konzultace je předložit nová nebo méně známá fakta (data) o určitém problému ve formě neutrálního popisu opírajícího se o primární zdroje. Cílem teoretické konzultace je příspěvek do teoretické, konceptuální či metodologické debaty ve výzkumu mezinárodních vztahů. Konzultace procházejí stejným procesem anonymního recenzního řízení jako stati.

Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Diskuse

Délka diskusního příspěvku se obvykle pohybuje v rozsahu 10–20 normostran. Diskuse může předkládat teze dosud neuzavřeného výzkumu nebo polemicky reagovat na stať uveřejněnou v tomto časopise. V případě, že je publikovaná polemika k určité stati, má autor této stati právo na uveřejnění odpovědi odpovídající standardům tohoto časopisu. Text nabízený časopisu jako diskuse prochází stejným procesem anonymního recenzního řízení jako stať či konzultace.

Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenzní esej

Délka recenzního eseje by se měla pohybovat v rozsahu 15–25 normostran. Recenzní esej se věnuje buď několika publikacím, či jedné publikaci, kterou lze považovat za zásadní příspěvek ke zkoumání mezinárodních vztahů. Recenzní esej na jedné straně zahrnuje cíle prosté recenze, avšak na druhé straně patří k jeho dalším cílům zasadit recenzované publikace do širšího kontextu, a tak autorovi umožnit kreativní a polemické rozvinutí myšlenek v nich obsažených. Recenzní esej je zpravidla vybaven vědeckým aparátem. Jeho téma je lépe předem konzultovat s redakcí.

Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Délka recenze se pohybuje v rozsahu 6–10 normostran. Recenze má seznámit čtenáře s aktuální monografií z oblasti mezinárodních vztahů a příbuzných oborů (tedy s publikací, která vyšla nejdéle tři roky před předpokládaným rokem uveřejnění recenze). Recenze by měla stručně představit autora či autorku, podat informace o cíli, struktuře a obsahu knihy, uvést její teze a silné i slabé stránky a identifikovat cílové skupiny čtenářů. Každá recenze musí obsahovat kritické zhodnocení práce a jejího přínosu.

Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Zahájení recenzního řízení

Tento časopis publikuje pouze původní, doposud nepublikované texty. Náš časopis neotiskuje ani překlady článků uveřejněných v cizojazyčných publikacích. Příspěvky v českém nebo slovenském jazyce zasílejte elektronicky (nejlépe ve formátu RTF) na e-mailové adresy redakce (viz kontakt na redakci). Před zahájením recenzního řízení bude každý rukopis nejdříve posouzen redakcí, jestli splňuje následující základní požadavky kladené na odborný článek. V případě, že bude rukopis vykazovat závažnější nedostaky, bude autorovi (autorům) vrácen.

  1. Příspěvek doposud nebyl publikován a ani nebyl nabídnut k publikaci jinému časopisu či nakladatelství. Autoři (ale i redaktoři a recenzenti) jsou povinni dodržovat etický kodex časopisu.
  2. Téma příspěvku zapadá do zaměření a záběru časopisu Mezinárodní vztahy.
  3. Rozsah příspěvku odpovídá pravidlům příslušné rubriky časopisu.
  4. Příspěvek (stať, konzultace a diskuze) má jasně stanovený výzkumný cíl. Charakter příspěvku odpovídá obecným cílům některé z rubrik časopisu.
  5. Příspěvek má logickou strukturu, která je v souladu s obecnými pravidly akademického psaní, s požadavky příslušné rubriky časopisu a v neposlední řadě i s výzkumným cílem (a způsobem jeho naplňování), který si stanovil sám autor.
  6. Příspěvek obsahuje vědecký aparát - odkazy na zdroje, seznam literatury (viz pokyny pro autory).
 

Recenzní řízení

Rukopisy usilující o publikaci v rubrikách stati, konzultace a diskuze prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. V rámci recenzního řízení posuzují rukopis zpravidla tři (nejméně dva) špičkoví experti, jejichž odborný profil odpovídá posuzovanému příspěvku.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double-blind), což znamená, že recenzentům je skryta identita autora, autorovi je skryta identita recenzentů. Anonymita recenzního řízení je zárukou rovných šancí pro etablované badatele i pro mladé akademiky na počátku jejich kariéry.

Recenzent ve svém posudku doporučí redakci jednu z následujících možností:

  • publikovat text po redakční/jazykové úpravě
  • publikovat text po zapracování navržených úprav
  • text je nutno zásadně přepracovat a následně nechat znovu posoudit oponenty
  • text není možné publikovat v Mezinárodních vztazích

Na základě doporučení recenzentů, případně i z podnětu samotné redakce či redakční rady, může být autor vyzván k zásadnímu přepracování textu, který je posléze posouzen v rámci druhého kola recenzního řízení. Třetí kolo recenzního řízení není možné.

Příspěvek je publikován pouze tehdy, když většina recenzentů (nejméně dva) doporučí redakci jeho publikaci a poté, co autor po dohodě s redakcí zapracuje relevantní připomínky  recenzentů. O zařazení příspěvků do jednotlivých rubrik rozhoduje redakce.