Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

Pravidla recenzního řízení

Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu v akademickém oboru mezinárodní vztahy. Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 

Rukopisy nabídnuté k publikaci v našem časopise procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením se zapojením nejméně dvou na sobě nezávislých oponentů či oponentek. Příspěvek je publikován pouze tehdy, když většina z nich doporučí redakci jeho publikaci, a poté, co autor po dohodě s redakcí zapracuje relevantní připomínky oponentů. Na základě jejich doporučení, případně i z podnětu samotné redakce či redakční rady, může být autor vyzván k zásadnímu přepracování textu, který je posléze posouzen v rámci druhého kola recenzního řízení. Autoři, ale i redaktoři a oponenti jsou povinni dodržovat etický kodex časopisu.

 

Do recenzního řízení přijímáme zejména teoreticky informované empirické analýzy, konceptuální a metodologické příspěvky, představení málo známých primárních zdrojů, přehledy odborné literatury či diskuse o ní. 

Pravidla sekcí

Podmínky pro zahájení recenzního řízení

Příspěvky odesílané do recenzního řízení musí splňovat následující základní požadavky. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Téma příspěvku zapadá do zaměření a záběru časopisu Mezinárodní vztahy.
    Rukopis se musí zabývat jevem, který nějakým způsobem přesahuje hranice jednoho státu.
  • Příspěvek doposud nebyl publikován a ani nebyl nabídnut k publikaci jinému časopisu či nakladatelství. Náš časopis neotiskuje ani překlady článků uveřejněných v cizojazyčných publikacích. Autoři (ale i redaktoři a recenzenti) jsou povinni dodržovat etický kodex časopisu.
  • Příspěvek má jasně stanovený výzkumný cíl.
  • Příspěvek má logickou strukturu, která je v souladu s obecnými pravidly akademického psaní a s výzkumným cílem, který si stanovil sám autor.
  • Příspěvek obsahuje vědecký aparát - odkazy na zdroje, seznam literatury (viz pokyny pro autory).
  • Délka výzkumných článků by se měla pohybovat v rozsahu 7 000-11 000 slov při započtení seznamu literatury i vysvětlivek. U diskusí o příspěvcích publikovaných v našem časopise je očekávaný rozsah 2 500–5 000 slov.