Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

Pravidla recenzního řízení

Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations (ISSN 0323-1844) jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v příbuzných oblastech (evropská studia, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní právo, analýza zahraniční politiky, rozvojová studia a další). Z hlediska tematického zaměření je nezbytné, aby se text zabýval určitým mezinárodním jevem (politickým, ekonomickým, bezpečnostním, sociálním, právním, kulturním či jiným). Otázky, které se týkají výlučně problémů omezených hranicemi jednoho státu, v zásadě nespadají do tematického zaměření našeho časopisu a budou přijaty jen výjimečně. Obecně mají přednost témata se vztahem k současnosti. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině a angličtině.

Rukopisy usilující o publikaci v rubrikách stati, konzultace a diskuze prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double-blind), což znamená, že recenzentům je skryta identita autora, autorovi je skryta identita recenzentů. Anonymita recenzního řízení je zárukou rovných šancí pro etablované badatele i pro mladé akademiky na počátku jejich kariéry. Příspěvek je publikován pouze tehdy, když většina recenzentů doporučí redakci jeho publikaci a poté, co autor po dohodě s redakcí zapracuje relevantní připomínky recenzentů. Na základě doporučení recenzentů, případně i z podnětu samotné redakce či redakční rady, může být autor vyzván k zásadnímu přepracování textu, který je posléze posouzen v rámci druhého kola recenzního řízení. O zařazení příspěvků do jednotlivých rubrik rozhoduje redakce.

Pravidla sekcí

Stati

Délka stati (článku) by se měla pohybovat v rozsahu 30–45 normostran (1 normostrana = 1800 znaků, započítává se i seznam literatury a poznámky pod čarou). Jde o plnohodnotnou teoreticky informovanou empirickou analýzu nebo o článek představující originální teoreticky argument. Stať se opírá o předchozí výzkum, čemuž odpovídají i nároky a způsob posuzování. Autor stati by měl čtenáři sdělit svá teoretická východiska, definovat použité koncepty a představit způsob (metodu) zpracování empirických dat. Primárním cílem stati není podat či propagovat určitý názor, nýbrž předložit vědecký poznatek. Rukopis stati je podroben anonymnímu recenznímu řízení (viz pravidla recenzního řízení uvedená výše).


nebo o článek představující originální teoreticky argument.

Konzultace

Délka konzultace se obvykle pohybuje v rozsahu 30–45 normostran. Konzultace může být dvojího typu: empirická či teoretická. Cílem empirické konzultace je předložit nová nebo méně známá fakta (data) o určitém problému ve formě neutrálního popisu opírajícího se o primární zdroje. Cílem teoretické konzultace je příspěvek do teoretické, konceptuální či metodologické debaty ve výzkumu mezinárodních vztahů. Konzultace procházejí stejným procesem anonymního recenzního řízení jako stati.

Diskuse

Délka diskusního příspěvku se obvykle pohybuje v rozsahu 10–20 normostran. Diskuse může předkládat teze dosud neuzavřeného výzkumu nebo polemicky reagovat na stať uveřejněnou v tomto časopise. V případě, že je publikovaná polemika k určité stati, má autor této stati právo na uveřejnění odpovědi odpovídající standardům tohoto časopisu. Text nabízený časopisu jako diskuse prochází stejným procesem anonymního recenzního řízení jako stať či konzultace.

Recenzní esej

Délka recenzního eseje by se měla pohybovat v rozsahu 15–25 normostran. Recenzní esej se věnuje buď několika publikacím, či jedné publikaci, kterou lze považovat za zásadní příspěvek ke zkoumání mezinárodních vztahů. Recenzní esej na jedné straně zahrnuje cíle prosté recenze, avšak na druhé straně patří k jeho dalším cílům zasadit recenzované publikace do širšího kontextu, a tak autorovi umožnit kreativní a polemické rozvinutí myšlenek v nich obsažených. Recenzní esej je zpravidla vybaven vědeckým aparátem. Jeho téma je lépe předem konzultovat s redakcí.

Recenze

Délka recenze se pohybuje v rozsahu 6–10 normostran. Recenze má seznámit čtenáře s aktuální monografií z oblasti mezinárodních vztahů a příbuzných oborů (tedy s publikací, která vyšla nejdéle tři roky před předpokládaným rokem uveřejnění recenze). Recenze by měla stručně představit autora či autorku, podat informace o cíli, struktuře a obsahu knihy, uvést její teze a silné i slabé stránky a identifikovat cílové skupiny čtenářů. Každá recenze musí obsahovat kritické zhodnocení práce a jejího přínosu.

Podmínky pro zahájení recenzního řízení

Příspěvky odesílané do recenzního řízení musí splňovat následující základní požadavky. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek doposud nebyl publikován a ani nebyl nabídnut k publikaci jinému časopisu či nakladatelství. Náš časopis neotiskuje ani překlady článků uveřejněných v cizojazyčných publikacích. Autoři (ale i redaktoři a recenzenti) jsou povinni dodržovat etický kodex časopisu.
  • Téma příspěvku zapadá do zaměření a záběru časopisu Mezinárodní vztahy.
  • Rozsah příspěvku odpovídá pravidlům příslušné rubriky časopisu.
  • Příspěvek (stať, konzultace a diskuze) má jasně stanovený výzkumný cíl. Charakter příspěvku odpovídá obecným cílům některé z rubrik časopisu.
  • Příspěvek má logickou strukturu, která je v souladu s obecnými pravidly akademického psaní, s požadavky příslušné rubriky časopisu a v neposlední řadě i s výzkumným cílem (a způsobem jeho naplňování), který si stanovil sám autor.
  • Příspěvek obsahuje vědecký aparát - odkazy na zdroje, seznam literatury (viz pokyny pro autory).