Novodobý vývoj hrubého domácího produktu ve světě

Jiří Stehlík


Abstrakt: Studie dokumentuje autorovu tezi o postupném snižování temp hospodářského růstu vyspělých zemí v posledních 25–30 letech, rozpracovanou v jeho jiných publikacích. Stať naznačuje, že tyto země směřují ke hmotně stacionární produkci výrobků a služeb dostatečně saturujících potřeby početně stagnujícího obyvatelstva. Poslední makrocyklus hrubého domácího produktu rozvinutých zemí (tj. období od velké hospodářské krize v letech 1929–1933 s kulminací v první polovině 70. let) dozní během několika desítek let a nebude již vystřídán dalším velkým ekonomickým cyklem. Budou jej však následovat makrocykly ostatních (skupin) zemi tak, aby i ty v současnosti nejzaostalejší z nich je dovršily před koncem 21. století, kdy bude v celoplanetárním měřítku ustaven materiálně saturostacionární řád humánní povahy (s přednostní orientací na duchovní potřeby). Ve stati je většina jednotlivých zemí světa klasifikována z hlediska vývoje růstových temp pro období let 1960–1994, eventuálně 1993 (vcelku i diferencovaných do dvou až čtyř period), tj. pro časový úsek již dostatečně dlouhý pro vyvození jistých závěrů o hospodářské dynamice těch kterých zemí.


Full Text: PDF