Novodobý vývoj hrubého domácího produktu ve světě

  • Jiří Stehlík

Abstrakt

Studie dokumentuje autorovu tezi o postupném snižování temp hospodářského růstu vyspělých zemí v posledních 25–30 letech, rozpracovanou v jeho jiných publikacích. Stať naznačuje, že tyto země směřují ke hmotně stacionární produkci výrobků a služeb dostatečně saturujících potřeby početně stagnujícího obyvatelstva. Poslední makrocyklus hrubého domácího produktu rozvinutých zemí (tj. období od velké hospodářské krize v letech 1929–1933 s kulminací v první polovině 70. let) dozní během několika desítek let a nebude již vystřídán dalším velkým ekonomickým cyklem. Budou jej však následovat makrocykly ostatních (skupin) zemi tak, aby i ty v současnosti nejzaostalejší z nich je dovršily před koncem 21. století, kdy bude v celoplanetárním měřítku ustaven materiálně saturostacionární řád humánní povahy (s přednostní orientací na duchovní potřeby). Ve stati je většina jednotlivých zemí světa klasifikována z hlediska vývoje růstových temp pro období let 1960–1994, eventuálně 1993 (vcelku i diferencovaných do dvou až čtyř period), tj. pro časový úsek již dostatečně dlouhý pro vyvození jistých závěrů o hospodářské dynamice těch kterých zemí.

Biografie autora

Jiří Stehlík

nar. 1939, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor ekonomická geografie. Pracoval ve Výzkumném ústavu pro zahraniční obchod, ve Výzkumném ústavu národohospodářského plánováni, na Vysoké škole ekonomické, v Ústavu prognózování ČR a v Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se globalistikou, prognostikou a koncepcí trvale udržitelné lidské existence. Je autorem zhruba 230 odborných i publicistických prací.

Sekce
Téma k diskuzi