Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodních vztahů

Petr Kratochvíl


Abstrakt: Studie hodnotí vývoj a současný stav oboru mezinárodních vztahů v České republice. Kriticky se vymezuje vůči představám, které podléhají zjednodušené logice Západ–Východ či modernizace–zaostalost a které dosud při diskusi o stavu oboru převažovaly. Studie naproti tomu předkládá analýzu, která vychází z postkoloniálních a subalterních přístupů a ukazuje, že modernizace může paradoxně posilovat strukturální závislost oboru. Současný stav proto lépe než představy o úspěšné modernizaci charakterizuje hybridní charakter oboru, doprovázený jak mechanickou akceptací západních teoretických přístupů, tak praktikami exkluze. Často zdůrazňovaným přínosem socializace oboru do mezinárodních akademických struktur je schopnost teoreticky fundovaného bádání. Zcela opomíjen je však negativní vliv neoliberálních disciplinačních technik, komodifikace bádání a v reakci na ně i vznik akademických mimikry a s tím související fragmentace oboru.

Klíčová slova: obor mezinárodní vztahy, postkoloniální teorie, Česká republika, mimikry, hybridita, semiperiferie


Full Text: PDF