Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodních vztahů

  • Petr Kratochvíl
Klíčová slova: obor mezinárodní vztahy, postkoloniální teorie, Česká republika, mimikry, hybridita, semiperiferie

Abstrakt

Studie hodnotí vývoj a současný stav oboru mezinárodních vztahů v České republice. Kriticky se vymezuje vůči představám, které podléhají zjednodušené logice Západ–Východ či modernizace–zaostalost a které dosud při diskusi o stavu oboru převažovaly. Studie naproti tomu předkládá analýzu, která vychází z postkoloniálních a subalterních přístupů a ukazuje, že modernizace může paradoxně posilovat strukturální závislost oboru. Současný stav proto lépe než představy o úspěšné modernizaci charakterizuje hybridní charakter oboru, doprovázený jak mechanickou akceptací západních teoretických přístupů, tak praktikami exkluze. Často zdůrazňovaným přínosem socializace oboru do mezinárodních akademických struktur je schopnost teoreticky fundovaného bádání. Zcela opomíjen je však negativní vliv neoliberálních disciplinačních technik, komodifikace bádání a v reakci na ně i vznik akademických mimikry a s tím související fragmentace oboru.

Biografie autora

Petr Kratochvíl
je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, předsedou Akademické rady Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR a členem Akademického senátu Akademie věd ČR a několika vědeckých či oborových rad v ČR i v zahraničí. V poslední době působil jako zpravodaj či hodnotitel v Grantové agentuře ČR, v Technologické agentuře ČR či jako expert pro Horizon 2020. Je autorem řady odborných publikací, mj. první české učebnice teorií evropské integrace, spolueditorem Encyklopedie mezinárodních vztahů a (spolu)autorem či editorem devíti monografií, (spolu)autorem více než třiceti impaktovaných a recenzovaných statí (například v Journal of Common Market Studies nebo Journal of International Relations and Development). Mezi jeho nejnovější práce patří monografie The European Union and the Catholic Church – Political Theology of European Integration (s Tomášem Doležalem, Palgrave 2015).
Sekce
Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy