O nutnosti reflexe oborových norem: Odpověď Janu Kofroňovi a Iloně Kruntorádové

Jakub Záhora


V tomto textu kriticky reaguji na nedávný článek Jana Kofroně a Ilony Kruntorádové (MV Vol. 50, No. 4) o stavu výuky metodologie na českých politologických katedrách. Zaprvé ukazuji, jak autory zvolený metodologický přístup vede ke zdůrazňování nedostatečné průpravy v kvantitativních metodách jakožto největšího nedostatku české politologie. Druhá část mé kritiky se zaměřuje na implicitní disciplinární předpoklady článku. Ukazuji, že text operuje na základě hierarchií, které delegují určitá epistemologická a ontologická východiska, stejně jako celé směry ve výzkumu politiky, do pozice méně seriózní vědy. Tuto disciplinární politiku Kofroně a Kruntorádové následně vztahuji k jejich problematickému chápání relevance společenských věd. V závěru tyto kritické body zobecňuji a ukazuji, jak mohou být využity v dalších potenciálních projektech zkoumajících stav české politické vědy.

Klíčová slova: politologie, metodologie, ontologie, epistemologie, disciplinární politika


Full Text: Omezený přístup