O nutnosti reflexe oborových norem: Odpověď Janu Kofroňovi a Iloně Kruntorádové

  • Jakub Záhora
Klíčová slova: politologie, metodologie, ontologie, epistemologie, disciplinární politika

Abstrakt

V tomto textu kriticky reaguji na nedávný článek Jana Kofroně a Ilony Kruntorádové (MV Vol. 50, No. 4) o stavu výuky metodologie na českých politologických katedrách. Zaprvé ukazuji, jak autory zvolený metodologický přístup vede ke zdůrazňování nedostatečné průpravy v kvantitativních metodách jakožto největšího nedostatku české politologie. Druhá část mé kritiky se zaměřuje na implicitní disciplinární předpoklady článku. Ukazuji, že text operuje na základě hierarchií, které delegují určitá epistemologická a ontologická východiska, stejně jako celé směry ve výzkumu politiky, do pozice méně seriózní vědy. Tuto disciplinární politiku Kofroně a Kruntorádové následně vztahuji k jejich problematickému chápání relevance společenských věd. V závěru tyto kritické body zobecňuji a ukazuji, jak mohou být využity v dalších potenciálních projektech zkoumajících stav české politické vědy.

Biografie autora

Jakub Záhora
nar. 1988, je doktorandem na katedře mezinárodních vztahů v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vystudoval bezpečnostní studia na téže fakultě a blízkovýchodní studia na School of Oriental and African Studies (SOAS) v Londýně, dále absolvoval studijní a výzkumné pobyty v Izraeli. V disertační práci se zabývá materialitou a infrastrukturou izraelských osad na Západním břehu. Mezi jeho odborné zájmy patří kritická bezpečnostní studia se zaměřením na poststrukturalistické přístupy, využití etnografie v politické vědě a izraelská politika a společnost.
Sekce
Diskuse