Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování v experimentální interakci

  • Sarah Komasová
Klíčová slova: rozhodování, experiment, diskurz, logika vhodnosti

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou vlivu diskurzivního rámování situací na rozhodování aktérů v experimentální interakci. Za použití dat získaných experimentem testuje, zda diskurzivně odlišné prezentace situace v mezinárodních vztazích (založené na třech dominantních školách mezinárodních vztahů: realismu, neoliberalismu a konstruktivismu) vedou k odlišné míře spolupráce. Kvantitativní výzkum je dále doplněn analýzou rozhovorů s vybranými účastníky experimentu, jehož cílem je dále prohloubit porozumění rozhodovacímu procesu.
Zjištěný rozdíl v míře spolupráce mezi skupinami vystavenými odlišné manipulaci představuje kvantitativní argument poukazující na význam diskurzu pro výsledek rozhodování. Článek rovněž představuje, s odkazem na vědecký realismus, příklad možného propojení konstruktivistického výzkumného rámce s kvantitativními výzkumnými metodami.

Biografie autora

Sarah Komasová
nar. 1989, je interní doktorandkou na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zabývá ochranou kritické infrastruktury, zejména v oblasti letištní bezpečnosti, a rovněž problematikou privatizace bezpečnosti.
Sekce
Stati