Nový mezinárodní klimatický režim a závazky členských států EU

Přemysl Štěpánek


Abstrakt: Článek zkoumá sílu a ambice vnitrostátních emisních závazků jednadvaceti členských států EU v kontextu Pařížské dohody, přijaté v prosinci 2015. Výsledky ukazují, že převážně státy ležící ve Skandinávii, na Britských ostrovech a v západní Evropě již zahrnuly emisní závazky pro období po roce 2020 do svých vnitrostátních právních předpisů nebo strategií. Významnou korelaci se silou a ambicí závazků vykazují externí faktory odvozené z konstruktivismu či teorie strukturální zapuštěnosti, zatímco u domácích faktorů jsou výsledky smíšené. Řada zemí EU, včetně těch patřících do skupiny G7, vykazuje ve srovnání s vyspělými zeměmi mimo EU větší snahu naplňovat důležitý princip společných, ačkoliv rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností. To je podstatné pro udržení vedoucí role EU v mezinárodním klimatickém režimu.

Klíčová slova: změna klimatu, klimatický režim post-2020, členské státy EU, závazky


Full Text: Omezený přístup