Aliančné správanie štátov v teórii rovnováhy moci

  • Maroš Lauer
Klíčová slova: aliance, hrozba, vyvažování, připojování se, síla, neorealismus, Evropa, Jižní Amerika

Abstrakt

Studie se zabývá úlohou menších států v teorii rovnováhy moci. Článek staví na konceptu vyvažování hrozby, jehož autor Stephan Walt vyšel z původní teorie Kennetha Waltze, a s využitím kvantitativních přístupů zkoumá faktory, které ovlivňují alianční politiku menších států vůči primárním hrozbám v jejich okolí. Vliv vybraných faktorů je zkoumán v období od konce napoleonských válek do vypuknutí druhé světové války v geografickém regionu Evropy a Jižní Ameriky. Na základě statistické analýzy studie dospívá k závěru, že s klesající silou státu klesá jeho tendence k vyvažování hrozby, a naopak stoupá tendence přidat se k primární hrozbě. Chování států ovlivňuje též geografická vzdálenost k hrozbě, počet dostupných spojenců i charakter politického systému, avšak vliv těchto faktorů se v rámci zkoumaných regionů často liší.

Biografie autora

Maroš Lauer
nar. 1994, absolvoval bakalářské studium oborů historie a politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci studia uskutečnil výměnný pobyt na Ludwigs-Maximilians Universität v Mnichově a další zahraniční stáže. V současnosti studuje magisterský obor mezinárodní vztahy na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě a zároveň pracuje v oblasti podnikového poradenství. Odborně se zaměřuje na teorie mezinárodních vztahů, politická rizika a rizikový management i na kvantitativní metody v rámci výzkumu společenských věd.
Sekce
Stati