Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit

Monika Brusenbauch Meislová


Abstrakt: Hlavním výzkumným cílem článku je ozřejmit motivy, které vedly britské politické elity k rozhodnutí uspořádat celonárodní referenda o setrvání země v ES/EU, konaná v letech 1975 a 2016. Autorka přitom aplikuje vlastí analytický rámec využívající teoretický model dichotomických logik vhodnosti a výhodnosti. Článek poukazuje na primát vnitropolitických parametrů při iniciaci referend. Rozhodnutí v obou případech přišlo v momentě, kdy stranický systém již nebyl schopen dále akomodovat stranické tenze týkající se evropské otázky. V tomto kontextu tak lze hovořit o strategizaci a instrumentalizaci evropské agendy ve prospěch domácí vnitrostranické politiky. Autorka dochází k závěru, že zatímco oficiální rétorika doprovázející rozhodnutí politických elit uspořádat referenda o setrvání země v ES/EU v obou případech operovala s normativní logikou vhodnosti, reálná báze těchto rozhodnutí spočívala v utilitární logice výhodnosti.

Klíčová slova: referenda o setrvání země v ES/EU, Velká Británie, politické elity, motivace, logika vhodnosti, logika výhodnosti


Full Text: PDF