Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace

  • Vincenc Kopeček
Klíčová slova: de facto státy, patronské státy, Náhorní Karabach, Arménie, konfederace

Abstrakt

Text vychází z předpokladu, že vztahy mezi Arménskou a Náhorněkarabašskou republikou se značně liší od vztahů mezi jinými de facto státy a jejich státy patronskými, a nelze je tudíž vysvětlit stejným způsobem, jako bývají obvykle vysvětlovány vztahy mezi Ruskem a jeho třemi „klientskými“ de facto státy – Abcházií, Jižní Osetií a Podněstřím. Podobně ani koncept kin-state (etnicky spřízněného státu) není dostatečně propracovaný na to, aby dokázal vysvětlit arménsko-karabašské vztahy. Ty totiž mají proti jiným obdobným případům, například turecko-severokyperským vztahům, řadu specifik, zejména dominanci neformálních institucí a praktik. Výsledkem je komplexní systém vzájemných vztahů, který tento text pojmenovává jako neformální asymetrickou konfederaci. Podle tohoto modelu jsou vztahy mezi Arménskou a Náhorněkarabašskou republikou založeny na existenci společného etno-kulturního rámce, na prolínání politických elit a na několika formálních, ale zejména řadě neformálních mechanismů umožňujících jak dosažení politické dohody mezi oběma entitami, tak vzájemné ovlivňování vnitropolitických rozhodovacích procesů.

Biografie autora

Vincenc Kopeček
nar. 1980, získal Ph.D. v oboru politická a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, kde rovněž působí od roku 2008 jako odborný asistent. Zabývá se zejména výzkumem etnických konfliktů, de facto států a neformálních politických institucí v regionu Jižního Kavkazu.