Kurdská otázka v Turecku v letech 2009 až 2011: Konflikt (ne)zralý pro řešení?

  • Tomáš Kaválek
  • Tomáš Šmíd
Klíčová slova: AKP, řešení konfliktů, Strana spravedlnosti a rozvoje, Kurdská strana pracujících, PKK, teorie zralosti, Turecko

Abstrakt

Případová studie se zabývá pokusem o vyřešení konfliktu mezi Kurdskou stranou pracujících (PKK) a tureckým státem za vlády Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v letech 2009 až 2011. Na tento případ je aplikována teorie zralosti Williama Zartmana, jež se zabývá okolnostmi, které nahrávají ukončení konfliktu dohodou. Studie zkoumá stav konfliktu a následně určuje, jestli tento stav posiluje dle Zartmanových předpokladů možnost ukončit konflikt vyjednaný dohodou (tj. zda se konflikt nachází ve stavu zralosti). Analýza ukazuje, že konflikt nevykazoval ve sledovaném období znaky zralosti. Alternativním vysvětlením dílčích pozitivních kroků a rétoriky je primárně snaha politicky marginalizovat PKK.

Biografie autora

Tomáš Kaválek

nar. 1990, je doktorandem na Katedře politologie Fakulty sociálních studií v Brně. Působí taktéž v pražském think-tanku Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) jako analytik pro Blízký východ a Severní Afriku. V roce 2015 strávil jako výzkumný pracovník šest měsíců v Marmara University Research Center for International Relations (MURCIR) v Istanbulu a na pozici stážisty v organizaci International Crisis Group (ICG), jež se zabývá prevencí ozbrojených konfliktů. V letech 2016–2017 pracoval jako výzkumník v arbílském think-tanku Middle East Research Institute (MERI). Autor se specializuje na Blízký východ, zejména na kurdskou politiku.

Tomáš Šmíd

nar. 1979, vystudoval politologii a historii na FSS a FF MU v Brně. Doktorát obhájil na Katedře politologie FSS MU. Je autorem či spoluautorem několika monografií, spolueditorem několika sborníků a autorem odborných studií, článků a statí, stejně jako popularizačních a publicistických textů. V letech 2009–2010 pobýval jako výzkumný stážista na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) a v letech 2010–2011 byl držitelem Fulbright-Masarykova stipendia na Central Asia-Caucasus Institute (CACI), School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins University, Washington, D. C. Odborně se zabývá především výzkumem ozbrojených konfliktů, organizovaným zločinem a zahraničněbezpečnostními problémy v postsovětském prostoru se zaměřením na kavkazský region.

Sekce
Výzkumné články