Spolupráce v energetické politice mezi Čínou a Evropskou Unií

  • Stanislav Myšička
Klíčová slova: Čína, EU, energetická politika, změna klimatu, čínské investice

Abstrakt

Cílem této stati je přiblížení některých zásadních aspektů spolupráce na poli energetické politiky mezi Čínou a Evropskou unií. Tento článek ukáže nejen fungování institucí v rámci energetické spolupráce mezi EU a Čínou, ale zaměří se i na širší energetický a politický kontext a důsledky tohoto druhu spolupráce. Členské státy EU nejsou sice pro Čínu důležitými dodavateli energetických surovin, ale mají hluboké znalosti a technologie v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů a jsou pro čínské energetické firmy zdrojem obchodních příležitostí a know-how. Na jednu stranu energetická spolupráce mezi Čínou a EU přináší mnohá positiva (zvláště za probíhajícího Trumpova prezidenství), na straně druhé je však čínská energetická strategie vůči EU nabourávána vnitropolitickými problémy čínského politického systému, stejně jako nedostatkem akceschopnosti Unie jako celku v zahraniční politice.

Biografie autora

Stanislav Myšička

nar. 1983, je odborným asistentem na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří čínská moderní historie, čínská zahraniční politika, mezinárodní vztahy v Asii a dějiny asijského politického myšlení. Je autorem knihy John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti (Brno, CDK 2014).

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)