Martin Srholec: Přímé zahraniční investice v České republice. Teorie a praxe v mezinárodním srovnání

  • Jan Hřích

Abstrakt

Martin Srholec: Přímé zahraniční investice v České republice. Teorie a praxe v mezinárodním srovnání. 1. vydání. Praha: Linde, 2004, 171 stran, ISBN 80-86131-52-1.

Biografie autora

Jan Hřích
nar. 1964, absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické a interní vědecké aspirantury v Ekonomickém ústavu ČSAV. V roce 1992 obhájil dizertační práci na téma Evropská společenství na prahu nového tisíciletí: perspektivy budování hospodářské, měnové a politické unie. V současné době je vedoucím vědeckého oddělení Ústavu mezinárodních vztahů. Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy, kde má na starosti zajišťování recenzí. Je autorem řady článků, zabývajících se problematikou Evropské unie a procesem přibližování České republiky k této organizaci.
Sekce
Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>