Záblesk v totalitní temnotě – pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu

  • Petr Drulák

Abstrakt

Stať se zabývá vztahem výzkumu mezinárodních vztahů (MV) a politické moci v komunistickém Československu, přičemž se soustředí na období druhé poloviny 60. let. Teoreticky pojímá tento vztah za pomoci konceptu logos/polis, který analyticky objasňuje vztah poznání a moci. Empiricky se opírá především o vědeckou činnost tehdejšího Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomiku (ÚMPE), zejména pak o jím vydávaný čtvrtletník Mezinárodní vztahy (na který navazuje tento časopis). Ačkoli výzkum MV je po téměř celé období totality s výjimkou několika měsíců v roce 1968 důsledně podřízen politickému rozhodování, a tudíž nemá podmínky pro svůj svobodný rozvoj, řada tehdejších výzkumníků usiluje o založení nové disciplíny MV. Badatelé si uvědomují, že pouze konstituováním svébytné disciplíny výzkumu MV je možné se vymanit z politických a ideologických imperativů svazujících svobodu výzkumu a znemožňujících zastávat jiné stanovisko než to oficiální. Politická dynamika vytvořila načas podmínky k vytvoření disciplíny a k prom ýšlení alternativ československé ZP. Šlo však pouze o dočasné úspěchy zmařené srpnovou intervencí.

Biografie autora

Petr Drulák

nar. 1972, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor mezinárodní politika a filozofie) a Universiteit Antwerpen. V současné době je zástupcem ředitele Ústavu mezinárodních vztahů a vyučuje ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka. Zajímá se o teorii mezinárodních vztahů a o evropskou integraci. Je šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy.

Sekce
Stati