Historické souvislosti sovětské invaze do Afghánistánu

  • Jiří Georgiev

Abstrakt

Sovětská invaze do Afghánistánu patří k výrazným mezníkům poválečného vývoje mezinárodních vztahů. Rozpoutala nejen nové kolo konfrontace mezi Východem a Západem, ale rovněž představovala jasný důkaz limitů možnosti vývozu marxistické revoluce do odlišného civilizačního okruhu. Infiltrace marxistické ideologie a její násilné prosazování vyvolaly silný odpor v řadách afghánského obyvatelstva, který následně vedl až k neslavnému odchodu Sovětů ze země.Jak autor ve své stati dokládá, z tajných dokumentů sovětského vedení vysvítá stále sílící přesvědčení o fatální chybě, kterou představovala sovětská vojenská podpora nezodpovědným afghánským komunistickým vůdcům, jednajícím v naprostém rozporu s po staletí se vyvíjejícími afghánskými tradicemi a zvyklostmi. Naléhání Kremlu na uzavření dohody s umírněnou islámskou opozicí i přes několikeré střídání vedoucích představitelů v Kábulu tamější režim bohorovně oslyšel, což v konečné fázi vedlo k jeho pádu. Kyvadlo uvedené do pohybu marxistickým převratem v roce 1978 se  však nyní vychýlilo na druhou stranu. Další vývoj situace v zemi přerostl v neočekávaná bezpečnostní rizika, představující výzvu pro celý západní svět, který po pádu východního bloku zaujal v myslích radikálních islamistů, rozjitřených neurvalými zásahy jim myšlenkově cizího světa do vlastního osudu, místo hlavního nepřítele.
Sekce
Konzultace