Teoretické vymezení a konceptualizace fenoménu slabých a selhávajících států

  • Tomáš Šmíd
  • Vladimír Vaďura
Klíčová slova: Slabé státy, selhávající státy, zhroucené státy, kvazistát, třetí svět, postkolonialismus, studená válka, válečná ekonomika, přírodní zdroje, vnitřní konflikt

Abstrakt

Termíny slabý, selhávající, zhroucený a další se pro označení specifického stavu státu začaly používat v politické vědě poměrně nedávno. Výzkum síly či slabosti státu byl vyvolán především procesy dekolonizace a rozpadu bipolárního uspořádání světa. Teoretické a metodologické ukotvení tohoto jevu v politické vědě je dosud pro akademický svět velkou výzvou. Cílem tohoto článku je konceptualizace problematiky oslabování a rozpadu státní moci. Autoři se nesnaží polemizovat s dosud vytvořenými koncepty Roberta I. Rotberga, Williama Zartmana a dalších, ale rozčlenit dosud představené přístupy do naznačených kategorií v závislosti na proměnných, s nimiž autoři těchto přístupů operují. Představeny jsou dimenze mezinárodněpolitická, ekonomická a sociálně-politická (konfliktologická). Na závěr tohoto příspěvku je představen nástroj neziskového think-tanku Fund for Peace, jenž se tyto přístupy pokouší sjednotit.

Biografie autora

Tomáš Šmíd
nar. 1979, působí jako odborný asistent Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Profesně se zaměřuje především na výzkum konfliktu a nevojenské bezpečnostní hrozby, areálově se soustředí na postsovětský a postjugoslávský prostor. V rámci klasické politologie se zabývá i výzkumem nedemokratických režimů. Je autorem odborné monografie, spolueditorem několika sborníků a autorem či spoluautorem odborných článků, sborníkových statí, konferenčních vystoupení i publicistických textů, které publikoval například v Politologickém časopise, ve Středoevropských politických studiích, v Mezinárodních vztazích, v Mezinárodní politice, v Revue Politika či na serveru NATOaktual. Je předsedou občanského sdružení CBSS.
Vladimír Vaďura
nar. 1980, působí jako asistent Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se věnuje etnické a surovinové dimenzi vnitrostátních konfliktů a oblasti subsaharské Afriky. Je spolueditorem dvou sborníků, publikoval několik odborných článků a statí. Je místopředsedou CBSS.
Sekce
Konzultace