Globalizace, válka a pud smrti

  • Hynek Tippelt
Klíčová slova: Psychoanalýza, filozofie dějin, globalizace, destruktivita, pud smrti

Abstrakt

Tato studie pojednává o psychoanalytickém pojetí agresivity, destrukce a války ve vztahu k aktuálním souvislostem globalizačního procesu. Interpretuje destruktivní tendence pomocí psychoanalytické teorie paranoidně-schizoidní pozice. Staví vedle sebe Patočkovo „kacířské“ pojetí války jako něčeho smysluplného a smysludárného a freudovské pojetí války jako jedné z podob, v níž se může externalizovat pud smrti. Zkoumá, nakolik freudovský determinismus a instinktivismus umožňují hledat cesty, jak s lidskou destruktivitou zacházet. Dochází k návrhu, že jednou z podmínek zmírnění současného mezinárodního napětí je uskutečnění destruktivní revoluce, podobné té, která se v průběhu 20. století odehrála v oblasti sexuality.

Biografie autora

Hynek Tippelt
vystudoval obor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde pod vedením doc. Martina Hemelíka sepsal dizertační práci Vztah ideje a afektu u Spinozy – inkrementálně-holistická interpretace. V současné době vyučuje na Katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Publikuje články především z hraniční oblasti mezi filozofií a psychoanalýzou.
Sekce
Diskuse