Český diskurz o protiraketové obraně a národní zájem

  • Nik Hynek
  • Vít Střítecký
Klíčová slova: Protiraketová obrana, Česká republika, Spojené státy, NATO, diskurzivní analýza, obsahová analýza

Abstrakt

Stať empiricky mapuje český diskurz o protiraketové obraně (část 1) a následně situuje tento předmět studia do kontextu konceptuálně-teoretické diskuze o užitečnosti a možném použití kategorie národní zájem (část 2). Její autoři analyzují období mezi lednem 2007 a srpnem 2008. První část stati začíná otázkou, jak se dostalo téma protiraketové obrany do České republiky a jak jej česká vláda kognitivně zarámovala. Stať pokračuje odpovědí na otázku, jak následně došlo k převedení tohoto tématu z čistě českého rámce do rámce mezinárodněbezpečnostního společenství (tzv. natoizace). Internalizaci tématu autoři analyzují pomocí tematické diskurzivní analýzy; následný export tématu na mezinárodní úroveň pak zkoumají pomocí prostředků obsahové analýzy. Kromě této dvojí dynamiky navíc analyzují i povahu českého společenského diskurzu o protiraketové obraně, a to pomocí analýzy metafor. Druhá část stati následně propojuje v předchozí části zjištěné poznatky s procedurální konceptualizací národního zájmu prostřednictvím otázky, zdali může být téma protiraketové obrany považováno za téma, které je v „českém národním zájmu“. K zodpovězení autořipoužívají tři kritéria národního zájmu: relevance, konsenzus a vnější přijatelnost. Jak ukáže analýza a přítomná diskuze, téma protiraketové obrany na základě použitého konceptuálního rámce studia národního zájmu nemůže být považováno za téma, které je v „českém národním zájmu“. Klíčový důvod pro tento závěr představuje skutečnost, že toto téma vykazovalo přetrvávající rozpor mezi vládním zájmem, který byl hegemonicky sekuritizován jako domnělý národní zájem, a veřejným zájmem, jenž se stavěl proti instalaci prvku protiraketové obrany na území České republiky. Stať uzavírá závěrečná reflexe tématu.

Biografie autora

Nik Hynek
nar. 1979, absolvent Masarykovy univerzity (politologie, MVES, biologie, geografie, psychologie), University of Plymouth (globální bezpečnost a rozvoj) a University of Bradford (metodologie sociální vědy, vše s vyznamenáním), od ledna 2007 doktorské studium mezinárodní bezpečnosti na University of Bradford. Působí jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a přednáší na Metropolitní univerzitě Praha a na Univerzitě Karlově. Během období 2007/2008 hostující výzkumník na London School of Economics, pro 2008/2009 hostující badatel na Columbia University (Saltzman Institute of War and Peace Studies). Nositel řady grantů a stipendií, autor mezinárodních i českých publikací v oblasti bezpečnosti a teorií mezinárodní politiky, nejnověji spolueditor knih o kanadské bezpečnostní a zahraniční politice pro Oxford University Press a o kritické lidské bezpečnosti pro Routledge.
Vít Střítecký
nar. 1980, studoval mezinárodní vztahy a bezpečnost na Univerzitě Karlově, na Uppsala University a postgraduálně na University of St. Andrews. V současnosti pracuje jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, studuje mezinárodní vztahy v doktorském programu a přednáší v rámci programu bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd UK. Je autorem řady domácích i českých publikací zaměřených na evropskou a postsovětskou bezpečnost.
Sekce
Stati