Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze

  • Tomáš Hoch
  • Vincenc Kopeček
  • Vladimír Baar
Klíčová slova: transformace konfliktu, de facto státy, nevládní organizace, občanská společnost, Abcházie, Náhorní Karabach

Abstrakt

Předkládaná studie analyzuje roli občanské společnosti v de facto státech Jižního Kavkazu v procesu  transformace  konfliktu.  Je  založena  na  terénním  výzkumu  organizací  občanské  společnosti v Abcházii a Náhorním Karabachu. Převažujícími způsoby sběru dat byly expertní rozhovory, polostrukturované rozhovory a zúčastněné pozorování. Role abcházských a karabašských organizací občanské společnosti v transformaci konfliktu není identifikována jen jako výlučně pozitivní, jsou zmíněny i její negativní aspekty. Studie rovněž přináší několik obecných poznámek k teorii transformace konfliktu.

Biografie autora

Tomáš Hoch
nar. 1980, je vědecko-pedagogickým pracovníkem Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě. Absolvoval magisterské a doktorské studium v oboru politické a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se především neuznaným státům v kavkazském regionu, zahraniční rozvojové spolupráci a politice vůči zemím globálního Jihu.
Vincenc Kopeček
nar. 1980, vystudoval politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě, kde v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a je rovněž členem Centra politické a kulturní geografie. Dlouhodobě se zabývá regionem Jižního Kavkazu – zejména etnickými konflikty, politickými režimy a stranickými systémy.
Vladimír Baar
nar. 1953, vystudoval geografii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, vědeckou hodnost získal na Univerzitě Karlově v Praze. Habilitoval se v oboru teorie politiky na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, profesuru v oboru geografie získal na Prešovské univerzitě. V současnosti vede Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje a Centrum politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě. Specializuje se na problematiku postsovětského prostoru.
Sekce
Stati