Etický kodex

 

1.1   Časopis Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations publikuje vědecké články, jejichž vysoká kvalita je zajištěna oboustranně anonymním recenzním řízením (viz pravidla recenzního řízení). Recenzní řízení a posuzování rukopisů proto musí být důkladné, objektivní a spravedlivé.

1.2   Tento etický kodex popisuje zásady etického chování všech účastníků recenzního řízení a posuzování rukopisu. Autoři, redaktoři a recenzenti jsou povinni řídit se pravidly uvedenými v tomto etickém kodexu.

1.3   S případnými dotazy týkajícími se tohoto etického kodexu, jeho interpretace a aplikace se prosím obracejte na redakci časopisu (viz kontakty na redakci). Podněty a stížnosti na porušení etického kodexu ze strany autorů, redaktorů či recenzentů směřujte na předsedu redakční rady (viz redakční rada). Podněty a stížnosti na závažné porušení pravidel uvedených v tomto etickém kodexu šetří a vyřizuje redakční rada časopisu ve spolupráci s vydavatelem.

AUTOŘI

2.1   Každý rukopis předložený k odbornému posouzení časopisem Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations musí být původní dílo. Rukopis nesmí být publikován nebo přijat k publikaci v jiném časopisu či nakladatelství, ať už v češtině, nebo jiném jazyce. Výjimky z pravidla „původnosti“ platí pro následující díla: 1) konferenční příspěvky publikované na příslušné webové stránce konference; 2) nepublikované bakalářské, magisterské, disertační a habilitační práce. Autor nesmí časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations poslat k posouzení rukopis, který je předmětem posouzení jiným časopisem, anebo jinému časopisu poslat rukopis, který je v daný okamžik posuzován v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations.

2.2   Rukopis musí být prost plagiátorství, falšování, výmyslů nebo závažných opomenutí. Autoři jsou povinni odkazovat na díla ostatních autorů, pokud je citují v doslovném znění či parafrázují jejich myšlenky. Plagiátorství ve všech formách představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné. V případě plagiátorství nebo autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) bude rukopis odmítnut a autorovi může být odepřeno, aby v budoucnu publikoval v časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations.

2.3   Autoplagiátorství (duplicitní publikace vlastního díla) je nepřípustné. Čerpá-li rukopis z jiné autorovy práce, která již byla publikována, je v tisku nebo je posuzována k publikaci, musí autor na tuto práci odkazovat. Jestliže autor v rukopisu použije text z jiné svojí práce v doslovném znění, pak tento text musí být uveden v uvozovkách jako citace. Autoři odkazují na své starší práce, z nichž rukopis čerpá, na druhou stranu by se měli vyhnout nadměrnému účelovému odkazování na své vlastní práce.

2.4   Autoři mohou publikovat dílčí výsledky svého výzkumu ve více publikacích. Každá z těchto publikací si však musí zachovat originalitu, jednotlivé texty se musí lišit výzkumným cílem a v odpovídající míře i strukturou a obsahem. Rukopis, který se od jiného autorova díla odlišuje pouze svým vzhledem a stylem (nikoliv výzkumným cílem a strukturou), nepředstavuje původní (originální) práci. Autor musí informovat redakci o svých již publikovaných textech na stejné či úzce související téma a na požádání zaslat redaktorovi rukopis těchto textů.

2.5   Autoři publikují kompletní výsledky svého výzkumu, neměli by opomíjet žádná data nebo literaturu, která je relevantní v souvislosti s výzkumnou otázkou. Veškerá východiska, předpoklady, teorie, metody či postupy, které byly použity k dosažení výzkumného cíle a k závěrečným interpretacím, musejí být explicitně uvedeny v textu.

2.6   Osoby, které se významně podílely na výzkumu a tvorbě rukopisu, musí být uvedeny jako spoluautoři. Osoby, které se dílčím způsobem podílely na přípravě rukopisu (shromažďování dat, kódování dat, komentáře nebo korektury rukopisu) jsou uvedeny v poznámce pod čarou (poděkování).

2.7   Autoři respektují soukromí, důstojnost a svobodu názoru účastníků výzkumu. Autoři musí informovat účastníky výzkumu (například dotazované při rozhovorech a šetřeních) o účelu výzkumu a zachovávají důvěrnost získaných informací a anonymitu účastníků výzkumu v souladu s jejich požadavky.

2.8   Rukopisy aspirující na publikaci v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations (v rubrikách stati, konzultace a diskuse) procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, což znamená, že recenzentům je skryta identita autora a autorovi je skryta identita recenzentů. Autoři zapracovávají připomínky včas podle dohodnutých termínů. Pokud autor není schopen dodržet stanovený termín, obrátí se co nejdříve na redakci a požádá o jeho prodloužení.

2.9   Recenze či recenzní eseje by neměly být ovlivněny osobními vztahy recenzenta či recenzentky k autorům či autorkám recenzovaných publikací. Autoři a autorky recenzí či recenzních esejí nesou odpovědnost za vyhodnocení své nestrannosti, nezaujatosti, a nepodjatosti ve vztahu k autorům či autorkám recenzovaných knih.

2.10   Autor zajistí, aby jeho rukopis neporušoval autorské právo. V případě, že autor používá cizí díla (grafika, tabulky), jejichž použití vyžaduje souhlas jejich autora, zajistí potřebná oprávnění před odesláním příspěvku. Díla publikovaná v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ - Nezpracovávejte 4.0.  Autoři a autorky si zachovávají autorská práva a dávají časopisu právo na první publikaci. Každý může používat, sdílet, kopírovat, distribuovat nebo zobrazovat naše publikace s náležitou citací autorského díla a první publikace v tomto časopise. Časopis umožňuje ostatním kopírovat, distribuovat a zobrazovat pouze originální kopie našich publikací. 

 

 [TD1]upraveno

REDAKTOŘI

3.1   Redaktoři (členové redakce) si zachovávají svoji nezávislost. Redaktoři nezneužívají svého postavení a k autorům přistupují diskrétně, nestranně, pohotově, konstruktivně a citlivě. Redaktoři posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit, bez ideových předsudků a osobních preferencí. Redakce usiluje o teoretickou a metodologickou pluralitu, zároveň však očekává, že rukopisy budou mít odpovídající odbornou úroveň a že budou přínosné a přístupné pro čtenáře.

3.2   V rámci recenzního řízení posuzují rukopis zpravidla tři (nejméně dva) renomovaní experti, jejichž odborný profil odpovídá posuzovanému příspěvku. Recenzenty vybírá redakce na základě jejich publikační činnosti k danému tématu, jejich akademického přínosu a jejich předchozí zkušenosti jako autorů či recenzentů v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations. Odborný profil recenzentů vždy odpovídá empirickému, teoretickému a/nebo metodologickému zaměření posuzovaného rukopisu. Redakce vybírá recenzenty nestranně ve snaze zajistit vysokou odbornou úroveň časopisu. Redakce oslovuje recenzenty z akademických a výzkumných institucí (případně i státních institucí, nevládních organizací nebo firem) z celé České republiky, Slovenska a dalších zemí. Recenzenti posuzující rukopis pocházejí z různých pracovišť, nesmí být z téhož pracoviště jako autor (autoři).

3.3   Autoři mohou požádat redakci, aby rukopis nebyl posuzován konkrétními recenzenty, avšak konečné rozhodnutí o výběru recenzentů je ponecháno na uvážení redakce. Redaktoři se snaží o včasné posouzení všech rukopisů a pohotově reaguje na dotazy autorů týkající se recenzního řízení jejich rukopisu.

3.4   Redaktoři respektují důvěrný charakter oboustranně anonymního recenzního řízení. Redakce a její spolupracovníci nesmějí poskytovat informace o rukopisu a jeho recenzním řízení nikomu jinému než recenzentům, autorovi (autorům) daného rukopisu a v případě potřeby ostatním členům redakce a redakční rady. Redakce zajišťuje anonymitu rukopisů a recenzního řízení: odstraňuje odkazy na autorovy práce z rukopisu a všechny další informace v rukopisu a posudcích, které mohou identifikovat autory nebo recenzenty. Redakce nesmí vyzradit informace, které by mohly identifikovat autora (autory) recenzentovi (recenzentům) nebo naopak. Identita recenzentů může být odkryta pouze tehdy, pokud recenzent sám výslovně souhlasí s odkrytím své identity. Šéfredaktor časopisu archivuje všechny rukopisy, posudky a další materiály vztahující se k procesu recenzního řízení pro případnou zpětnou kontrolu.

3.5   Obdrží-li redakce rukopis od některého z redaktorů časopisu, dostane recenzní řízení na starosti jiný člen redakce nebo redakční rady. Redaktoři nesmí posuzovat rukopis, v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů (například když redaktor je vedoucím autorovy disertační práce).

3.6   Redaktoři mají povinnost autorovi (autorům) dostatečně odůvodnit rozhodnutí týkající se jeho rukopisu. Redaktoři zasílají autorům kvalitní redakční vyjádření, které kromě posudků a připomínek recenzentů obsahuje i návrhy a doporučení, jak postupovat při dalších úpravách textu. Nicméně rukopisy, které jasně nesplňují základní požadavky na odborný článek (viz zahájení recenzního řízení), mohou být redakcí zamítnuty bez dalšího vysvětlení.

3.7   Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisů nese redakce, která respektuje doporučení recenzentů jako kolektivu. Redakce zpětně informuje recenzenty o výsledcích recenzního řízení a o konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

RECENZENTI

4.1   Zpracování posudku pro odborný časopis přináší užitek pro autora, pro časopis i pro vědeckou komunitu jako takovou. Redakce si váží času a energie, které recenzenti věnují zpracování posudku pro Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations. Recenzní řízení v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations je oboustranně anonymní. Recenzenti musí odmítnout vypracování posudku na rukopis, v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů (například recenzent figuruje jako vedoucí či oponent autorovy disertační práce, recenzent již v minulosti komentoval text rukopisu). Zná-li recenzent identitu autora nebo spoluautora rukopisu, informuje o této skutečnosti redakci. Recenzenti respektují důvěrný charakter recenzního řízení, informace týkající se rukopisu a recenzního řízení nesdělují třetím osobám.

4.2   Recenzenti hodnotí rukopisy nezaujatě, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Recenzenti jsou k autorovi upřímní, pokud mají pochybnosti o kvalitě rukopisu. Od recenzentů se očekává, že své doporučení redakci adekvátně odůvodní a že poskytnou autorovi odpovídající množství komentářů a případně i doporučení. Recenzenti vypracovávají posudek včas podle dohodnutého termínu. Pokud recenzent není schopen dodržet stanovený termín, obrátí se co nejdříve obrátit na redakci, která se rozhodne, zda termín prodlouží, nebo zda bude hledat dalšího recenzenta.

 

 

Tento etický kodex shrnuje a formalizuje stávající praxi časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations. Při formalizaci kodexu jsme se inspirovali z následujících zdrojů: