https://mv.iir.cz/issue/feed Mezinárodní vztahy 2018-12-15T16:57:38+01:00 Mgr. Tomáš Dopita, Ph.D. dopita@iir.cz Open Journal Systems <p style="margin: 0px;"><strong><em><span style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;" lang="CS">Mezinárodní vztahy</span></em></strong><strong style="outline-color: transparent; outline-style: none; outline-width: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; cursor: text; word-spacing: 0px;"><span style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;" lang="CS">&nbsp;</span></strong><em style="outline-color: transparent; outline-style: none; outline-width: 0px; cursor: text;"><strong><span style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;" lang="CS">/ Czech Journal of International Relations</span></strong></em><span style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;" lang="CS"><span style="margin: 0px; word-spacing: 0px; cursor: text; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu v&nbsp;akademickém oboru mezinárodní vztahy. Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z&nbsp;jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v&nbsp;globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v&nbsp;českém, slovenském a anglickém jazyce.</span></span></p> https://mv.iir.cz/article/view/1580 Editorial 2018-12-15T16:57:35+01:00 Lukáš Tichý 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1566 Je Evropská unie energetický aktér ve vztazích s vybranými zeměmi subsaharské Afriky? 2018-12-15T16:57:38+01:00 Lukáš Tichý Jan Prouza <p>Hlavním cílem článku je pomocí unijního konceptu vnějšího aktérství analyzovat energetické vztahy EU vůči současným&nbsp;(Angola, Gabon a Nigérie) a potenciálním dodavatelům (Mosambik, Tanzanie a Keňa) v subsaharské Africe v&nbsp;období let 2007 – 2017 s&nbsp;důrazem na možnosti posílení energetické bezpečnosti. Smyslem článku je zjistit, zda je EU vnímána jako svébytný aktér mezinárodních energetických vztahů, nebo zda jsou tyto energetické vztahy stále doménou jednotlivých evropských států. Článek v rámci unijního aktérství dále analyzuje cíle, zájmy a nástroje, jež EU ve své energetické politice sleduje a využívá vůči těmto zemím subsaharské Afriky.&nbsp; Článek používá modifikovanou podobu vnějšího energetického aktérství EU založeného na třech kritériích, jimž jsou: (1) vnímání aktéra třetí stranou, (2) cíle a zájmy politiky, a (3) zdroje a nástroje politiky.</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1567 Vnější dimenze energetické bezpečnosti EU v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů 2018-12-15T16:57:38+01:00 Zbyněk Dubský Daniel Pavliňák <p>Stať se zabývá jedním z&nbsp;aspektů vnější dimenze energetické bezpečnosti EU, konkrétně otázkou diverzifikace dodávek zemního plynu v&nbsp;případě závislosti na dovozu. Diverzifikace dovozů zemního plynu hraje specifickou roli, neboť je závislá na schopnosti a přijatelnosti realizace nových přepravních tras. Cílem stati je vytvořit metodologický rámec pro hodnocení jednotlivých variant infrastrukturních řešení dovozních plynovodů a tím i dodavatelů s&nbsp;využitím kvantitativních metod. Pro porovnání variant plynovodů bylo zvoleno šest kritérií (roční kapacita plynovodu; smluvní cena a poplatek za přepravu vyjednané s producentem zemního plynu a tranzitními státy; zbývající vytěžitelné zásoby zemního plynu ve zdrojové zemi; politická a bezpečnostní stabilita zdrojových zemí; počet a politická a bezpečností stabilita tranzitních zemí; energetická hustota zemního plynu) a byly spojeny do konstruovaného Indexu. Ten umožňuje porovnání alternativ, přičemž zohledňuje politickou i ekonomickou rovinu při plánování a realizaci přepravních sítí.</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1568 Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér? 2018-12-15T16:57:37+01:00 Markéta Votoupalová <p>Od přijetí Lisabonské smlouvy zkoumají odborníci, zda v&nbsp;sektoru energetické politiky dochází k&nbsp;bližší spolupráci mezi členskými státy a institucemi Evropské unie (EU). Překvapivě málo pozornosti bylo však v&nbsp;tomto kontextu doposud věnováno konceptu aktérství, konkrétně pak otázce, zda se EU daří rámovat energetický diskurz v&nbsp;členských státech. Tato stať si klade za cíl zjistit, zda lze EU vnímat jako rámujícího aktéra v českém energetickém diskurzu a zda se její rámující moc liší napříč tématy a žánry politického diskurzu. Metodologicky vychází studie z&nbsp;diskurzně-historického přístupu. Výsledky analýzy poukazují na fakt, že rámování se neliší napříč tématy, ale spíše v&nbsp;závislosti na typu žánru. Zároveň probíhá rámování jak explicitně, tak implicitně, a to při souhlasu i nesouhlasu ČR s&nbsp;politikami EU.</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1569 Spolupráce v energetické politice mezi Čínou a Evropskou Unií 2018-12-15T16:57:37+01:00 Stanislav Myšička <p>Cílem této stati je přiblížení některých zásadních aspektů spolupráce na poli energetické politiky mezi Čínou a Evropskou unií. Tento článek ukáže nejen fungování institucí v rámci energetické spolupráce mezi EU a Čínou, ale zaměří se i na širší energetický a politický kontext a důsledky tohoto druhu spolupráce. Členské státy EU nejsou sice pro Čínu důležitými dodavateli energetických surovin, ale mají hluboké znalosti a technologie v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů a jsou pro čínské energetické firmy zdrojem obchodních příležitostí a know-how. Na jednu stranu energetická spolupráce mezi Čínou a EU přináší mnohá positiva (zvláště za probíhajícího Trumpova prezidenství), na straně druhé je však čínská energetická strategie vůči EU nabourávána vnitropolitickými problémy čínského politického systému, stejně jako nedostatkem akceschopnosti Unie jako celku v zahraniční politice.</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1570 Lukáš Tichý a kol.: Terorismus a energetika na Blízkém Východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR. 2018-12-15T16:57:36+01:00 Sára Jungwirthová <p>Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím Hizballáh, palestinskou politickou a teroristickou skupinou Hamás, panislámským politickým hnutím Hizb ut-Tahrir a Muslimským bratrstvem na Blízkém východě a v severní Africe. V budoucnu nelze vyloučit útoky na energetický sektor v Evropě nebo na energetická aktiva evropských společností v zahraničí ze strany al-Káidy nebo Islámského státu, přičemž tyto útoky by mohly přímo ohrozit unijní energetickou bezpečnost v závislosti na rozsahu způsobené škody. Teroristická činnost a útoky zaměřené na energetický sektor na Blízkém východě a severní Africe pak mají dopad především na postižený stát, jejich nepřímý dopad na energetickou bezpečnost EU je spíše minimální.</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1571 Lukáš Tichý: Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích. 2018-12-15T16:57:36+01:00 Martin Mareš <p>Energetická otázka představuje dlouhodobě jedno z nejčastěji diskutovaných témat v mezinárodních vztazích (MV), přičemž stranou pozornosti nezůstala ani pro Evropskou unii (EU) a Ruskou federaci (RF). Naopak oba aktéři věnují problematice energetiky dlouhodobě zvýšenou pozornost. Pro Evropskou unii jako jednoho z největších světových spotřebitelů a dovozců je energetika, resp. zajištění energetické bezpečnosti, tématem jak vnitřní politiky (liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem, propojení energetické infrastruktury členských států), tak vnější politiky (energetické vztahy s hlavními producentskými státy). Podobně pro Ruskou federaci jako jednoho z hlavních producentů, který je silně závislý na prodeji a vývozu energetických surovin, hraje energetika důležitou roli jak ve vnitřní politice (rozhodující determinanta ekonomického růstu) tak ve vnější politice (úzké propojení energetiky s bezpečnostní politikou a důležitý nástroj zahraničně-politického vlivu ve světě).</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##