Mezinárodní vztahy https://mv.iir.cz/ <p style="margin: 0px;"><strong><em><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">Mezinárodní vztahy</span></em></strong><strong style="outline-color: transparent; outline-style: none; outline-width: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; cursor: text; word-spacing: 0px;"><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">&nbsp;</span></strong><em style="outline-color: transparent; outline-style: none; outline-width: 0px; cursor: text;"><strong><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">/ Czech Journal of International Relations</span></strong></em><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;"><span style="margin: 0px; word-spacing: 0px; cursor: text; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu v&nbsp;akademickém oboru mezinárodní vztahy. Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z&nbsp;jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v&nbsp;globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v&nbsp;českém, slovenském a anglickém jazyce.</span></span></p> Institute of International Relations Prague cs-CZ Mezinárodní vztahy 0323-1844 <p>Díla publikovaná v&nbsp;časopise <strong><em>Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations</em></strong> podléhají licenci <em><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Uveďte původ - Nezpracovávejte 4.0</a>.</em> &nbsp;Autoři a autorky si zachovávají autorská práva a dávají časopisu právo na první publikaci. Každý může používat, sdílet, kopírovat, distribuovat nebo zobrazovat naše publikace s&nbsp;náležitou citací autorského díla a první publikace v tomto časopise. Časopis umožňuje ostatním kopírovat, distribuovat a zobrazovat pouze originální kopie našich publikací.</p> Redakční editorial https://mv.iir.cz/article/view/1525 Redakce / Editorial Team ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 5 6 Kurdská otázka v Turecku v letech 2009 až 2011: Konflikt (ne)zralý pro řešení? https://mv.iir.cz/article/view/1528 <p>Případová studie se zabývá pokusem o vyřešení konfliktu mezi Kurdskou stranou pracujících (PKK) a tureckým státem za vlády Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v letech 2009 až 2011. Na tento případ je aplikována teorie zralosti Williama Zartmana, jež se zabývá okolnostmi, které nahrávají ukončení konfliktu dohodou. Studie zkoumá stav konfliktu a následně určuje, jestli tento stav posiluje dle Zartmanových předpokladů možnost ukončit konflikt vyjednaný dohodou (tj. zda se konflikt nachází ve stavu zralosti). Analýza ukazuje, že konflikt nevykazoval ve sledovaném období znaky zralosti. Alternativním vysvětlením dílčích pozitivních kroků a rétoriky je primárně snaha politicky marginalizovat PKK.</p> Tomáš Kaválek Tomáš Šmíd ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 7 21 Rozšiřování Evropské unie jako nástroj transformace srbsko-kosovského konfliktu po roce 2008 https://mv.iir.cz/article/view/1529 <p>Cílem článku je analyzovat, jaký vliv byla schopna Evropská unie vyvinout na srbsko-kosovský konflikt po roce 2008 prostřednictvím integračního procesu Srbska. Pro zjištění vlivu byl využit analytický rámec pro výzkum působení evropské integrace a přidružení na hraniční konflikty. Podařilo se tak prokázat přímé i nepřímé působení EU na konflikt. Nepřímo napomohla transformaci konfliktu proevropská orientace vlád po roce 2008, ale přímo k ní přispělo především použití kondicionality. Díky využívání jednotlivých fází integračního procesu jako odměn za pokrok v rámci dialogu mezi Srbskem a Kosovem se Evropské unii podařilo srbsko-kosovský konflikt deeskalovat a potvrdit, že politika rozšiřování je nejsilnějším zahraničněpolitickým nástrojem Evropské unie.</p> Tereza Marošková ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 22 40 Lidový nacionalismus a čínská zahraniční politika https://mv.iir.cz/article/view/1530 <p>Článek zkoumá vliv vyšší přítomnosti nacionalistických nálad u čínské veřejnosti na čínskou zahraniční politiku pomocí analýzy několika projevů lidového nacionalismu mezi lety 1999 a 2012. Dochází k závěru, že vliv lidového nacionalismu na čínskou zahraniční politiku je omezený, a to zejména ze tří důvodů. Zaprvé v rámci vysoce centralizovaného čínského politického systému, ovládaného komunistickou stranou, jsou&nbsp; spontánní akce veřejnosti obecně silně kontrolovány a veřejné projevy nacionalistického ražení jsou povolovány pouze tehdy, je-li možné je pragmaticky využít pro diplomatický tlak Číny na ostatní státy. Zadruhé nacionalismus není jediným zdrojem legitimity čínského režimu, je však nutné také počítat s jeho snahou o ekonomickou modernizaci, což vyžaduje bezproblémové vztahy s USA, ale i s jinými významnými světovými ekonomikami. Zatřetí jsou nacionalistické nálady mezi čínskou veřejností rozšířeny méně, než naznačují mnohé studie nacionalismu v současné Číně.</p> Stanislav Myšička ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 41 56 Niall Ferguson: Britské impérium: Cesta k modernímu světu https://mv.iir.cz/article/view/1531 <p>Ferguson líčí historii Britského impéria od 16. do 21. století. Impérium, které v době svého vrcholu ovládalo čtvrtinu světové populace, čtvrtinu zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě podepsalo na vývoji Spojených států a Kanady, Indie, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu, východní Asie a Číny. Podle Fergusona impérium neožebračovalo národy, které se ocitly pod jeho nadvládou, ale naopak zajišťovalo jejich ekonomický blahobyt tím, že díky této nadvládě byly tyto země politicky stabilní. Idea svobody odlišovala impérium v minulosti od jeho evropských soupeřů, což se mj. projevilo během boje proti nevolnictví. Autor rovněž vyzdvihuje funkční efektivitu impéria. Například v Indii 900 civilních úředníků a 70 tisíc vojáků vládlo 250 milionům Indů.<br>Kniha pro českého čtenáře představuje nejen možnost seznámit se s dějinami, fungováním a dědictvím Britského impéria, ale zároveň jedinečnou příležitost korigovat obsah takových zažitých pojmů, jako je kolonialismus nebo vykořisťování. Díky této knize můžeme také lépe pochopit odstup, který si Velká Británie vždy udržovala od kontinentu i Evropské unie a který nakonec vyvrcholil brexitem. Publikace je vybavena rozsáhlým obrazovým materiálem, který působivě dokresluje charakter a atmosféru impéria v té které době a zemi.</p> Monika Brusenbauch Meislová ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 57 60 Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.): Islámský stát: Blízký východ na konci časů https://mv.iir.cz/article/view/1532 <p>Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu či spíše brutální podobu islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe dobereme odpovědi? V kontextu IS západní média často zmiňují slovní spojení „kultura smrti“. Smrt, záhrobí a očekávaný konec světa hrají zásadní roli v rétorice IS, stejně jako v propagandě, kterou tak účinně ohromují Západ. Bez smrti a záhrobí, a to v mnoha jejich aspektech a rovinách vnímání, je zkrátka přemítání o IS předem odsouzeno k neúplnosti. Smrt „obětujícího se mučedníka“ IS na bojovém poli jako nepřekonatelná bojová taktika; smrt jako vysvobození pro Onen svět plný rajských příslibů v barvité a dramatické propagandě IS; nekompromisní hroboborectví jako radikální přístup k posledním věcem člověka; tedy smrt oslavovaná, zasazovaná do univerzálního kontextu apokalyptického boje sil Dobra a Zla, teologicky rozebírána v souvislostech mučednictví či umně propagandistiky ošetřená v mediálních vzkazech IS směrem na Západ – to vše, a mnohem více, rozebírá monografie editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých pracovníků Orientálního ústavu AV ČR.</p> Radka Havlová ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 61 64 Petr Kaniok: Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? https://mv.iir.cz/article/view/1533 <p>Publikace „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?“ se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Publikace vysvětluje historický vývoj tohoto aktérství a poté cílí na jeho současnou podobu. V této souvislosti studie analyzuje využití instrumentů, jež parlamenty dostaly k dispozici Lisabonskou smlouvou. Kniha se zaměřuje na praxi kontroly subsidiarity u legislativních návrhů a vysvětluje, proč a do jaké míry se parlamenty na kolektivní kontrole legislativy podílejí. Hlavním závěrem knihy je, že parlamenty své kolektivní aktérství chápou jako brzdu evropské integraci. Akademické závěry kniha interpretuje také v obecném politickém kontextu, přičemž zdůrazňuje potřebu kolektivní aktérství parlamentů v EU výrazně zefektivnit a zatraktivnit.</p> Jan Němec ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-04-12 2018-04-12 53 1 65 68