Mezinárodní vztahy https://mv.iir.cz/ <p style="margin: 0px;"><strong><em><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">Mezinárodní vztahy</span></em></strong><strong style="outline-color: transparent; outline-style: none; outline-width: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; cursor: text; word-spacing: 0px;"><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">&nbsp;</span></strong><em style="outline-color: transparent; outline-style: none; outline-width: 0px; cursor: text;"><strong><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">/ Czech Journal of International Relations</span></strong></em><span lang="CS" style="margin: 0px; color: black; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;"><span style="margin: 0px; word-spacing: 0px; cursor: text; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu v&nbsp;akademickém oboru mezinárodní vztahy. Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z&nbsp;jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v&nbsp;globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v&nbsp;českém, slovenském a anglickém jazyce.</span></span></p> cs-CZ <p>Díla publikovaná v&nbsp;časopise <strong><em>Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations</em></strong> podléhají licenci <em><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Uveďte původ - Nezpracovávejte 4.0</a>.</em> &nbsp;Autoři a autorky si zachovávají autorská práva a dávají časopisu právo na první publikaci. Každý může používat, sdílet, kopírovat, distribuovat nebo zobrazovat naše publikace s&nbsp;náležitou citací autorského díla a první publikace v tomto časopise. Časopis umožňuje ostatním kopírovat, distribuovat a zobrazovat pouze originální kopie našich publikací.</p> dopita@iir.cz (Mgr. Tomáš Dopita, Ph.D.) postmaster_mv@iir.cz (Ing. Vít Beneš, Ph.D.) Pá, 01 čen 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.0.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Čína a suverenita: pojetí suverenity v čínském odborném prostředí https://mv.iir.cz/article/view/1545 <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span lang="CS" style="margin: 0px; font-size: 14pt;">Suverenita je pro Čínskou lidovou republiku Čínu jedním z klíčových témat její zahraniční politiky. V tomto textu se zabývám tím, jak tento klíčový pojem a fenomén chápe čínská odborná sféra. Hlavní otázkou je, jak čínské odborné prostředí přistupuje k suverenitě a jak ji případně teoreticky či konceptuálně rozvíjí. V&nbsp;textu ukazuji, že lze identifikovat jednoznačně dominantní model, který je totožný s&nbsp;takzvaným konzervativním (absolutním, vestfálským) pojetím suverenity. Zároveň ale v některých specifických případech čínští autoři vykazují poměrně značný stupeň kreativity, a překonávají tak konzervativní pojetí suverenity. Těmito případy jsou vztah Číny k&nbsp;Tchaj-wanu a Hongkongu, propojení mezi suverenitou a lidskými právy a koncept inter-temporálního práva.</span></p> Aleš Karmazín ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1545 Pá, 14 zář 2018 00:00:00 +0200 „Za ochranu křesťanství?“: postoje ruské pravoslavné církve vůči Západu a její místo v zahraniční politice Ruské federace https://mv.iir.cz/article/view/1554 <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span lang="CS" style="margin: 0px; font-size: 14pt;">V&nbsp;průběhu postsovětského vývoje se Ruská pravoslavná církev stala významným aktérem v&nbsp;politickém a sociálním životě Ruska. Tento text se zaměřuje na to, jakým způsobem se vyvíjel vztah Ruské pravoslavné církve vůči Západu a jak církev figuruje v&nbsp;ruské oficiální politice vůči Západu. Článek, který je založený především na analýze primárních zdrojů (státní a církevní dokumenty, média), je strukturovaný chronologicky. Důležitými mezníky jsou nástup Vladimíra Putina do funkce prezidenta a Kirilla do funkce moskevského patriarchy. Studie ukazuje, že v současnosti jsou státní a církevní rétorika téměř totožné a soustředí se na obhajobu ruských zahraničněpolitických vizí a plánů.</span></p> Maria Avanesova, Vladimír Naxera ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1554 Pá, 14 zář 2018 00:00:00 +0200 Hodnocení regulace lobbingu u EK a EP podle projektu Mezinárodních standardů nevládních organizací https://mv.iir.cz/article/view/1556 <p>Současná regulace lobbingu v EU (EP a EK), v podobě formální dokumentace, vykazuje pohledem projektu mezinárodních standardů nevládních organizací značné rezervy. Systém je dle tohoto projektu nejsilnější z hlediska svého vymezení či transparentnosti, a naopak nejslabší v&nbsp;oblasti kontroly, sankcí a integrity. Zjištěná reflexe zcela odpovídá základním parametrům unijního, dobrovolného a sebe-regulačního systému. Celkové výsledky výzkumu ukazují, že Komise alespoň částečně splňuje více jak polovinu stanovených standardů. Parlament naopak méně než polovinu. Obě instituce tak vykazují velký prostor pro posílení regulace zejména v&nbsp;oblastech integrity, participace a přístupu. Mezi zásadní problémy unijní regulace patří především: neucelenost, dobrovolný rejstřík transparentnosti, nedostatek poskytovaných údajů v&nbsp;rejstříku, absence nezávislého dozorového orgánu a přísnějších sankcí či benevolentního používání instrumentu legislativní stopy.</p> David Babák, Markéta Pitrová ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1556 Pá, 14 zář 2018 00:00:00 +0200 Jiří Gruša: Eseje a studie o diplomacii a politice: Dílo Jiřího Gruši: svazek V. https://mv.iir.cz/article/view/1559 <p>V esejích, projevech a dalších textech v tomto svazku Jiří Gruša, jako český velvyslanec, ministr, posléze i ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, komentuje Evropu po pádu železné opony a její výzvy. Nabízí jedinečně mnohostranný a zasvěcený pohled na vzájemné vztahy Čechů, Němců a Rakušanů a jejich novodobé milníky (Česko-německá deklarace, vstup České republiky do NATO a Evropské unie). Předkládá však i svůj pohled na historii středoevropského soužití. Již Grušovy texty z počátku devadesátých let přitom představují překvapivě aktuální konfrontaci se základy soudržnosti evropských společenství a jejich vnitřními a vnějšími hrozbami.</p> Martin Petlach ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1559 Pá, 14 zář 2018 16:13:41 +0200 Šárka Kolmašová: Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi https://mv.iir.cz/article/view/1560 <p id="bdetdesc" class="justify new2 odtop_ten"><span class="start_text">Je první komplexní prací o problematice humanitárních intervencí vydanou v České republice. Seznamuje čtenáře s poměrně komplikovaným konceptem, jenž je provázen celou řadou morálních, právních i politických dilemat. Tou nejobecnější otázkou je: Intervenovat vojensky v případě výjimečného humanitárního utrpení?, a pokud ano: Za</span><span class="end_text et_330558" style="display: inline;"> jakých podmínek? Na rozdíl od většiny zahraničních studií na toto téma si kniha neklade normativní cíle ani neřeší přijatelnost konceptu humanitární intervence jako takovou. Sleduje měnící se přístupy klíčových vládních i nevládních aktérů mezinárodního prostředí (v rámci OSN, NATO, regionálních mezivládních organizací, a samozřejmě konkrétních států, dále nevládních organizací, světových médií a konečně odborníků) v kontextu čtyř vybraných krizí, jež vyvolaly intenzivní debaty právě o legitimitě a potřebnosti konceptu humanitární intervence. V konečném důsledku tak kniha „mapuje“, zda se vyvíjí nová mezinárodní norma, což by znamenalo většinové přijetí konceptu. Zvláště na pozadí debat o posledním případu intervence NATO v Libyi je tato otázka velmi relevantní. Můžeme mluvit o nové doktríně a naplnění ideálu humanitární intervence v praxi? Kontroverze doprovázející zásah NATO ukazují, že tomu tak není, a koncept zůstává nadále rozporuplným. Poněkud paradoxně spíše více než kdy dříve. Ani obecná mezinárodní podpora širší koncepce Odpovědnosti za ochranu (R2P) neznamená potvrzení vojenských intervencí jako standardní reakce na systematické a rozsáhlé násilí. Největší posuny lze zaznamenat v rovině nevládního diskurzu, kdy zvláště v posledních letech vznikají globální platformy prosazující důraznější intervence v konkrétních krizích. Jejich aktivity jsou poměrně úspěšné ve smyslu větší viditelnosti konceptu R2P, nepřinášejí však širší mezinárodní konsenzus ohledně humanitární intervence.</span></p> Michaela Ducháčková ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1560 Pá, 14 zář 2018 00:00:00 +0200 Stein Ringen: Národ ďáblů: Proč si necháváme vládnout? https://mv.iir.cz/article/view/1563 <p>Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento politický rébus rozplétá bez rozpaků, na příkladu Spojených států a Velké Británie břitce a přesvědčivě demonstruje, jak se vytváří a udržuje národní kultura poslušnosti. Ukazuje, jakými cestami se musejí vydat vůdci, kteří chtějí vládnout pomocí autority spíše než pomocí síly a kteří chtějí, řečeno s Immanuelem Kantem, „udržet pořádek v národě ďáblů“.</p> Marián Sekerák ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1563 Pá, 14 zář 2018 16:26:17 +0200 Anna Michalski, Zhongqi Pan: Unlikely Partners? China, the European Union and the Forging of a Strategic Partnership https://mv.iir.cz/article/view/1565 <p>This book provides an in-depth analysis of the relations between China and the EU, tracing the development of this complex, yet intriguing, relationship between two substantially different actors. To uncover a deeper understanding of this unlikely partnership, the authors analyze the partnership through the prism of contending norms and worldviews. The China-EU strategic partnership has evolved through fits and starts but despite continuous trade disputes and severe diplomatic misunderstandings, the EU and China pledge to uphold, even deepen, the partnership. Policy experts and scholars will learn how such contending bilateral relationships can be managed and establish a better understanding of deep-seated conceptual differences between these two entities.</p> Martin Lavička ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1565 Pá, 14 zář 2018 16:33:17 +0200 Michael Brtnický: Evropská unie a prostor arabského Středomoří: Blízký partner, nebo nebezpečná periferie? https://mv.iir.cz/article/view/1564 <p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Open Sans',sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Kniha pojednává o&nbsp;evropské zahraniční politice vůči osmi arabským zemím ve Středomoří v&nbsp;období 1995–2014. Autor využívá teoretického konceptu strukturální zahraniční politiky a&nbsp;ve třech analytických kapitolách zkoumá vnitřní dimenzi evropské zahraniční politiky, její implementaci a&nbsp;podmínky pro její rozvíjení v&nbsp;prostoru arabského Středomoří. Studie tak pokrývá přelomové období evropského zahraničněpolitického působení ve zmíněném prostoru, které zahrnuje i&nbsp;tři zásadní iniciativy: 1.&nbsp;Barcelonský proces: Euro-středomořské partnerství, 2. Evropskou politiku sousedství a&nbsp;3. Barcelonský proces: Unii pro Středomoří.</span></p> Radka Havlová ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1564 Pá, 14 zář 2018 16:41:14 +0200