Formální požadavky na rukopis

 

 1. Příspěvky v anglickém, českém nebo slovenském jazyce zasílejte elektronicky na e-mailové adresy redakce (viz kontakt na redakci).
 2. Odkazy na literaturu pište do závorky přímo do textu. Uveďte příjmení autora/autorů, rok a popřípadě i stranu/strany, na které odkazujete. Příklady: odkaz na dílo s jedním autorem (Guzzini 1998: 120–121), se dvěma či třemi autory (Philips – Hardy 2002) a se čtyřmi a více autory (srovnej Aguiton et al. 2002). Odkaz na více textů jednoho autora oddělujte čárkami (blíže viz Miller 1994a: 32, 1994b, 2000), na více textů různých autorů středníkem (Dijk 1997; Wetherell – Taylor – Yates 2001), můžete vkládat nepřímý odkaz/citaci (Wight 1991, citováno dle Barša – Císař 2008: 173-176). Pokud odkazujete na zdroj, jehož autorem není fyzická osoba, použijte název instituce, případně její zkratku (Transparence International France 2009a; BBC 2005). Pokud se přímo v textu vyskytuje jméno autora, uvádějte pouze rok, popřípadě stranu dle vzoru:

  To podle Glenna Chafetze (1997: 664) platí jak pro individua, tak pro státy.

 3. Seznam zdrojů obsahuje všechny zdroje, na něž je v textu odkazováno. Seznam zdrojů rozdělte na literaturu (sekundární zdroje) a dokumenty (primární zdroje), mezi něž patří dokumenty, právní normy, projevy, novinové články, internetové stránky, rozhovory a podobně. Seznam literatury a dokumentů zpracujte podle následujících vzorů.

  Celé publikace či sborníky

  • Berridge, Geoff R. (2002): Diplomacy: Theory and Practice. New York: Palgrave.
  • Sen, Jai – Anand, Anita – Escobar, Arturo – Waterman, Peter (eds., 2009): World Social Forum: Challenging Empires. Montréal: Black Rose Books.

  Kapitoly v knihách

  • Dimitrijević, Vojin (2002b): Sukobi oko Ustava iz 1974. In: Popov, Nebojša (ed.): Srpska strana rata: Trauma i katarza u istrijskom pamćenju. Beograd: Samizdat B92, s. 11-36.
  • Taylor, Rupert (2001): Northern Ireland: Consociation or Social Transformation? In: McGarry, John (ed.): Northern Ireland and the Divided World: Post-Agreement Northern Ireland in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, s. 37-48.

  Články publikované v časopisech, pracovní studie

  • Staňkovský, Jan (1996): Stav a perspektivy východního rozšiřování Evropské unie. Mezinárodní vztahy, Vol. 31, No. 1, s. 36-50.
  • Swidler, Anne (1986): Culture in Action: Symbols in Strategies. American Sociological Review, Vol. 51, No. 2, s. 273-286.

  Novinové příspěvky

  • Dvořák, Radim (2003): Čína, Tibet, Američané a Irák. Britské listy, 17. 4. 2003, <http://www.blisty.cz/art/13748.html>.
  • BBC (2005): Text: Arab Peace Plan of 2002. BBC News, 22. 3. 2005, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1844214.stm>.

  Institucionální autorství a dokumenty na internetu

  • Evropský parlament (2008): Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 k vytvoření rámce pro činnost zástupců zájmových skupin (lobbistů) v evropských orgánech (2007/2115/INI/). Brusel: Evropský parlament, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0197+0+DOC+XML+V0//CS>.
  • Transparence International France (2009a): France: Encadrement du lobbying au Parlement: TI France appelle à une réforme ambitieuse, à la hauteur de l’enjeu démocratique. Paris: Transparence International France, 1. 7.  2009, <http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/cp_ti_france_encadrement_du_lobbying_010709.pdf>.
 4. Používáte-li ke zpracování odkazů a seznamu literatury citační software, můžete si stáhnout citační styl časopisu Mezinárodní vztahy:

  Citační styl pro Zotero a Mendeley (stáhnout CSL soubor)

  Citační styl pro EndNote (stáhnout ENS soubor)

 5. Vlastní citaci z českého díla uveďte doslovně v uvozovkách a kurzivou. Pokud nějakou část citace chcete vynechat, napište místo ní tři tečky. Pokud chcete citaci doplnit vlastními myšlenkami, uvádějte je v hranatých závorkách.
 6. Pro zvýraznění používejte pouze kurzivu, nikoli tučné nebo podtržené písmo. Poznámky (zpracované jako vysvětlivky na konci příspěvku) v textu označujte horním indexem a jejich vlastní text doplňte odkazy na literaturu. U grafů a schémat dodávejte konstrukční hodnoty (tj. všechna data použitá pro jejich zpracování) a zdroje.
 7. Cizí ženská příjmení ve větné souvislosti
  zpravidla přechylujeme, můžete se ale rozhodnout používat příjmení nepřechýlená. V seznamu zdrojů a v odkazech na cizojazyčnou literaturu jména nepřechylujeme.
 8. Ke každému příspěvku (s výjimkou recenze a recenzního eseje) je třeba přiložit název v angličtině, výstižné resumé v češtině a v angličtině v rozsahu 100–130 slov, 5–8 klíčových slov v angličtině. Anglický název, klíčová slova a resumé procházejí korekturou rodilým mluvčím a následně vaší autorizací.
 9. Na začátek každé recenze či recenzního eseje uveďte celé jméno všech autorů (popřípadě editora), titul a podtitul recenzované knihy v původním jazyce, edici, vydání, místo vydání, vydavatele, rok vydání, počet stran a ISBN. K recenzi a recenzní eseji je třeba přiložit název knihy (knih) v angličtině.
 10. Na konec každého příspěvku uveďte svůj krátký životopis. Připojte prosím i poštovní a e-mailovou adresu a své telefonní číslo.
 11. Všechny stati, konzultace, diskuse, recenzní eseje a recenze podléhají autorizaci při stránkové korektuře.