Formální požadavky na rukopis

 

 1. Příspěvky v anglickém, českém nebo slovenském jazyce zasílejte elektronicky na e-mailové adresy redakce (viz kontakt na redakci). Výzkumné články posílejte v plné a anonymizované verzi. Anonymizovaná verze musí odpovídat verzi plné, ale nesmí obsahovat informace, které by umožnily identifikovat autora či autorku textu. Pokud by anonymizace porušovala souvislost textu, pak je vhodné doplnit náležité vysvětlení, kupříkladu „smazáno kvůli anonymizaci“. Před název anonymizované verze přidejte předponu „anonymizováno_“. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět další anonymizační zásahy. 
 2. Odkazy na literaturu pište do závorky přímo do textu. Uveďte příjmení autora/autorů, rok a popřípadě i stranu/strany, na které odkazujete. Příklady: odkaz na dílo s jedním autorem (Guzzini 1998: 120–121), se dvěma či třemi autory (Philips – Hardy 2002) a se čtyřmi a více autory (srovnej Aguiton et al. 2002). Odkaz na více textů jednoho autora oddělujte čárkami (blíže viz Miller 1994a: 32, 1994b, 2000), na více textů různých autorů středníkem (Dijk 1997; Wetherell – Taylor – Yates 2001), můžete vkládat nepřímý odkaz/citaci (Wight 1991, citováno dle Barša – Císař 2008: 173-176). Pokud odkazujete na zdroj, jehož autorem není fyzická osoba, použijte název instituce, případně její zkratku (Transparence International France 2009a; BBC 2005). Pokud se přímo v textu vyskytuje jméno autora, uvádějte pouze rok, popřípadě stranu dle vzoru:

  To podle Glenna Chafetze (1997: 664) platí jak pro individua, tak pro státy.

 3. Seznam zdrojů obsahuje všechny zdroje, na něž je v textu odkazováno. Seznam zdrojů rozdělte na literaturu (sekundární zdroje) a dokumenty (primární zdroje), mezi něž patří dokumenty, právní normy, projevy, novinové články, internetové stránky, rozhovory a podobně. Seznam literatury a dokumentů zpracujte podle následujících vzorů. Pokud pro daný zdroj exituje DOI číslo, vždy ho uveďte na konci citačního zápisu dle vzoru níže.

  Celé publikace či sborníky

  • Berridge, Geoff R. (2015): Diplomacy: Theory and Practice. New York: Palgrave, <https://doi.org/10.1057/9781137445520>.
  • Sen, Jai – Anand, Anita – Escobar, Arturo – Waterman, Peter (eds., 2009): World Social Forum: Challenging Empires. Montréal: Black Rose Books.

  Kapitoly v knihách

  • Dimitrijević, Vojin (2002b): Sukobi oko Ustava iz 1974. In: Popov, Nebojša (ed.): Srpska strana rata: Trauma i katarza u istrijskom pamćenju. Beograd: Samizdat B92, s. 11-36.
  • Taylor, Rupert (2001): Northern Ireland: Consociation or Social Transformation? In: McGarry, John (ed.): Northern Ireland and the Divided World: Post-Agreement Northern Ireland in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, s. 37-48, <https://doi.org/10.1093/0199244340.003.0002>.

  Články publikované v časopisech, pracovní studie

  • Staňkovský, Jan (1996): Stav a perspektivy východního rozšiřování Evropské unie. Mezinárodní vztahy, Vol. 31, No. 1, s. 36-50.
  • Swidler, Anne (1986): Culture in Action: Symbols in Strategies. American Sociological Review, Vol. 51, No. 2, s. 273-286, <https://doi.org/10.2307/2095521>.

  Novinové příspěvky

  • Dvořák, Radim (2003): Čína, Tibet, Američané a Irák. Britské listy, 17. 4. 2003, <http://www.blisty.cz/art/13748.html>.
  • BBC (2005): Text: Arab Peace Plan of 2002. BBC News, 22. 3. 2005, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1844214.stm>.

  Institucionální autorství a dokumenty na internetu

  • Evropský parlament (2008): Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 k vytvoření rámce pro činnost zástupců zájmových skupin (lobbistů) v evropských orgánech (2007/2115/INI/). Brusel: Evropský parlament, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0197+0+DOC+XML+V0//CS>.
  • Transparence International France (2009a): France: Encadrement du lobbying au Parlement: TI France appelle à une réforme ambitieuse, à la hauteur de l’enjeu démocratique. Paris: Transparence International France, 1. 7.  2009, <http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/cp_ti_france_encadrement_du_lobbying_010709.pdf>.
 4. Používáte-li ke zpracování odkazů a seznamu literatury citační software, můžete si stáhnout citační styl časopisu Mezinárodní vztahy:

  Citační styl pro Zotero a Mendeley (stáhnout CSL soubor)

  Citační styl pro EndNote (stáhnout ENS soubor)

 5. Vlastní citaci z českého díla uveďte doslovně v uvozovkách a kurzivou. Pokud nějakou část citace chcete vynechat, napište místo ní tři tečky. Pokud chcete citaci doplnit vlastními myšlenkami, uvádějte je v hranatých závorkách.
 6. Pro zvýraznění používejte pouze kurzivu, nikoli tučné nebo podtržené písmo. Poznámky (zpracované jako vysvětlivky na konci příspěvku) v textu označujte horním indexem a jejich vlastní text doplňte odkazy na literaturu. U grafů a schémat dodávejte konstrukční hodnoty (tj. všechna data použitá pro jejich zpracování) a zdroje.
 7. Cizí ženská příjmení ve větné souvislosti
  zpravidla přechylujeme, můžete se ale rozhodnout používat příjmení nepřechýlená. V seznamu zdrojů a v odkazech na cizojazyčnou literaturu jména nepřechylujeme.
 8. Ke každému příspěvku (s výjimkou recenze) je třeba přiložit název v angličtině, výstižné resumé v češtině a v angličtině v rozsahu 100–150 slov, 5–8 klíčových slov v angličtině. Anglický název, klíčová slova a resumé procházejí korekturou rodilým mluvčím a následně vaší autorizací.
 9. Na začátek každé recenze uveďte celé jméno všech autorů (popřípadě editora), titul a podtitul recenzované knihy v původním jazyce, edici, vydání, místo vydání, vydavatele, rok vydání, počet stran a ISBN.
 10. Všechny příspěvky podléhají autorizaci při stránkové korektuře.