Marek Bankowicz

nar. 1960, vystudoval politické vědy na Institutu politických věd Jagellonské univerzity v Krakově, kde v současné době přednáší. Zabývá se zejména komparativní politologií. Je autorem knih Demokraci i Dyktatorzy, Przywódcy polityczni wspó łc zesnego świata (Krakov 1993), Kulisy totalitaryzmu, Polityczna teoria dyktatury proletariatu (Krakov 1995) a Systemy w ł adzy państwowej Czechosłowacji i Czech, Studium instytucjonalno-polityczne (Krakov 1998). Dále je spoluautorem řady knih a časopiseckých studií z oblasti politických věd. Zabývá se rovněž publicistikou, a to zejména na stránkách periodik Tygodnik Powszechny a Tygodnik AWS.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1999, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.